Regulamin Sklepu dla Profesjonalistów

[sygnatura 2021/1] [od 01.01.2021]

Regulamin sklepu internetowego online.cemasz.pl

dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnych w związku z wykonywaną działalnością zarobkową lub zawodową

[niebędących konsumentem w myśl Art. 22[1] Kodeksu Cywilnego]

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającej pod adresem www.online.cemasz.pl

2. Sklep internetowy www.online.cemasz.pl prowadzi CEMASZ Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach 44-121, przy ul. Starogliwicka 91H, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000472108, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 9691608305, numer statystyczny REGON 243334879.

 

II. DEFINICJE

1. „Regulamin” - niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.online.cemasz.pl.

2. “Administrator” lub „CEMASZ sp. z o.o.” – właściciel sklepu internetowego www.online.cemasz.pl– CEMASZ Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-121, przy ul. Starogliwicka 91H, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000472108, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 9691608305, numer statystyczny REGON 243334879.

3. “ Sklep internetowy www.online.cemasz.pl” – sklep internetowy dla „Przedsiębiorcy” jako serwis www wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzana przez Administratora.

4. „Przedsiębiorca”

- osoba fizyczna nie będąca konsumentem w myśl Art. 22[1] Kodeksu Cywilnego.

- osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej do której stosuje się̨ przepisy o osobach prawnych - prowadząca we własnym imieniu działalność́ gospodarczą.

5. „Kontrahent” – osoba działająca w imieniu i z upoważnienia "Przedsiębiorcy", która zarejestrowała się̨ na Platformie www.online.cemasz.pl i uzyskała indywidualny login oraz hasło lub dokonała złożenia oferty zakupu na sklepie internetowym www.online.cemasz.pl.

7. „Konto” – zbiór danych Kontrahenta wraz z informacjami o jego działaniach na sklepie internetowym www.online.cemasz.pl. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone jest hasłem, stanowiącym ciąg znaków literowych, cyfrowych i innych wybranych przez Kontrahenta, wykorzystywanych w celu dostępu do Konta i ustalonym przez Kontrahenta podczas rejestracji Konta.

8. Opcja “Do koszyka” – składanie oferty zakupu przez Kontrahenta.

9. „Towary” oraz "Części" należy rozumieć produkty znajdujące się w ofercie handlowej CEMASZ Sp. z o.o., towary będące przedmiotem zamówień złożonych przez Kontrahenta i przyjętych przez CEMASZ Sp. z o.o. do realizacji.

10. „Zamówienie” – oświadczenie o zakupie towarów prezentowanych na sklepie internetowym www.online.cemasz.pl, złożone drogą internetową poprzez dostępny tam formularz zamówienia.

11. „Przedmiot transakcji” - towary przedstawione i opisane na sklepie internetowym www.online.cemasz.pl. Opisy oraz zdjęcia towarów przedstawione na sklepie internetowym www.online.cemasz.pl prezentują ogólny kształt i rodzaj części i mogą różnić się estetycznie [kolor, wykończenie] od rzeczywistego wyglądu towaru o ile to nie wpływa na funkcjonalność i parametry użytkowe prezentowanego przedmiotu.

 

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO cemasz.pl

1. Sklep internetowy www.online.cemasz.pl przeznaczony jest dla użytkowników profesjonalnych, dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

1. Do korzystania ze sklepu internetowego www.online.cemasz.pl niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa w aktualnej wersji akceptująca pliki typu cookie.

2. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Kontrahenta umożliwi korzystanie z sklepu internetowego www.online.cemasz.pl. Minimalne wymaganie techniczne to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka JavaScript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Kontrahenta bez podania przyczyny.

4. Kontrahent jest uprawniony do dokonywania Zamówień w imieniu i z upoważnienia „Przedsiębiorcy” jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub w związku z wykonywaną działalnością zawodową.

5. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność́ za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login.

6. Wszelkie prawa do sklepu internetowego www.online.cemasz.pl, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, na której zamieszczona jest strona www.online.cemasz.pl, a także zdjęć należą do Administratora.

7. Administrator oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kontrahenta przez osoby nieuprawnione. Każdy Kontrahent jest obowiązany do stosowania odpowiednich środków technicznych, które zminimalizują zagrożenie.

 

IV. TOWARY I CENY

1. Podane ceny towarów są̨ cenami netto wraz z podatkiem VAT i wyrażone są w Polskich Złotych PLN.

2. Oferowane do sprzedaży towary oraz ich ceny nie stanowią̨ oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Kontrahenta jest równoznaczne z jego ofertą kupna. Dodatkowo Kontrahent, za pośrednictwem sklepu internetowego www.online.cemasz.pl, posiada możliwość złożenia zapytania cenowego dotyczącego konkretnego produktu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn.

4. CEMASZ Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również̇ za zmiany cen produktów.

 

V. REJESTRACJA

1. Kontrahent może dokonać rejestracji na sklepie internetowym www.online.cemasz.pl -w celu rejestracji Kontrahent wypełnia formularz z użyciem loginu i hasła.

2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a) Kontrahent wypełnia wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne,

b) Informacje wpisane do formularza powinny być zgodne z prawdą,

c) Kontrahent powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz, przy czym kontrahentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania

3. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a) Przyjęciem do wiadomości i akceptację przez Kontrahenta postanowień Regulaminu sklepu internetowego www.online.cemasz.pl,

b) Zawarciem umowy o świadczenie usług przez Cemasz sp. z o.o. w postaci prowadzenia Konta,

c) Upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Kontrahenta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Administratora na adres poczty elektronicznej podany przez Kontrahenta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta.

 

VI. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest „Administrator”, szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w „Polityce Prywatności”.

www. cemasz.pl/polityka-prywatnosci

 

VII. ZAMÓWIENIA

1. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność́ za prawidłowość́ oraz treść́ danych wprowadzonych do złożonego formularza Zamówienia.

2. Zamówienia są̨ przetwarzane w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

3. Kontrahent składa Zamówienie poprzez elektroniczne wysłanie do CEMASZ Sp. z o.o. zestawienia wybranych produktów, po wypełnieniu formularza Zamówień dostępnego na sklepie internetowym www.online.cemasz.pl. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Kontrahenta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. CEMASZ Sp. o.o. nie ma obowiązku weryfikacji poprawności czy prawidłowości wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź́ nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.

5. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Cemasz sp. z o.o. może zaproponować Kontrahentowi:

a) anulowania zamówienia w całości (wybór tej opcji zwalnia Cemasz sp. z o.o. z obowiązku realizacji zamówienia),

b) anulowania zamówienia w części (wybór tej opcji zwalnia Cemasz sp. z o.o. z obowiązku realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ono możliwe),

c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja nie jest pierwotnie możliwa).

6. W przypadku płatności w formie przedpłaty Zamówienie zaakceptowane przez CEMASZ Sp. z o.o. będzie realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie CEMASZ Sp. z o.o.

7. W przypadku płatności online lub online kartą płatniczą Zamówienie zaakceptowane będzie potwierdzone do realizacji po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.

8. CEMASZ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Kontrahenta. Kontrahent zostanie niezwłocznie [w ciągu następnego dnia roboczego] poinformowany o anulowaniu Zamówienia. W tej sytuacji CEMASZ Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

9. Przesłanie wypełnionego formularza zamówienia jest ponadto równoznaczne z:

a) Przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Kontrahenta postanowień Regulaminu sklepu internetowego www.online.cemasz.pl,

b) Upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Kontrahenta zawartych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem.

c) Upoważnieniem Administratora do przekazania danych osobowych Kontrahenta zawartych w formularzu zamówienia podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora lub Kontrahenta w celu realizacji zamówienia i dostawy w koniecznym zakresie i zgodnie z obowiązującym prawem.

d) upoważnieniem CEMASZ Sp. z o.o. do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.

 

VIII. DOSTAWA I ODBIÓR

1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

2. Dostawa jest realizowana przez firmę̨ kurierską, chyba że umowa zawarta między stronami stanowi inaczej. Kontrahent jest zobowiązany do podania numeru telefonu kontaktowego dla kuriera [w celu ustalenia szczegółów doręczenia przesyłki] oraz zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w godzinach ustalonych przez kuriera lub doręczającą firmę kurierską.

3. Koszty dostawy ponosi Kontrahent w wysokości przedstawionej na sklepie internetowym www.online.cemasz.pl w podsumowaniu zamówienia.

4. W przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” Kontrahent zobowiązany jest do odbioru towaru oraz do dokonania zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy – kurierowi w chwili odbioru przesyłki.

5. Potwierdzeniem odbioru towaru jest podpis:

- przy odbiorze osobistym zamówienia: upoważnionego do odbioru przez Kontrahenta przedstawiciela na dokumencie WZ wydanym przez CEMASZ Sp. z o.o.

- przy dostawie kurierskiej: dowód dostarczenia towaru przez przewoźnika.

6. W momencie odbioru dostawy Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru 
z zamówieniem oraz dokonuje sprawdzenia stanu dostarczanego towaru.

7. W przypadku uszkodzeń przesyłki lub zawartości przesyłki Kontrahent w chwili odbioru przesyłki od przewoźnika sporządza wraz z przewoźnikiem protokół szkodowy, który po podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę̨ do złożenia reklamacji. Protokół musi być́ sporządzony starannie 
i zawierać faktyczny opis stanu przesyłki i zawartości. Stwierdzenie uszkodzeń lub braków należy jak najszybciej zgłosić do CEMASZ Sp. z o.o. oraz bezzwłocznie przekazać do CEMASZ Sp. z o.o. spisany 
z przewoźnikiem protokół szkodowy.

 

IX. PŁATNOŚCI

1. Płatności są̨ realizowane w następujących formach:

a) przedpłata przelewem, dla każdej formy dostawy

b) wpłata gotówkowa w kasie CEMASZ Sp. z o.o., dla odbioru osobistego

c) wpłata kurierowi przy odbiorze dostawy (za pobraniem), dla dostawy kurierskiej

d) płatności online [Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest ING Bank Śląski] dla każdej formy dostawy

e) płatność kartą płatniczą w kasie CEMASZ Sp. z o.o., dla odbioru osobistego

2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kontrahenta kartą płatniczą, CEMASZ Sp. z o.o. dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej z która została obciążona kwotą transakcji.

3. CEMASZ Sp. z o.o. wystawia Kontrahentowi paragon fiskalny lub fakturę̨ VAT za zakupione towary. Źródłem danych Kontrahenta do wystawienia faktur oraz danych dotyczących miejsca dostawy są informacje, które Kontrahent wprowadza podczas procesu rejestracji oraz podsumowania zamówienia. W przypadku ujawnienia, iż dane podane do wystawienia faktury vat są nieprawdziwe lub są nieaktualne [nie występują w rejestrach GUS lub CEDIG] do transakcji zostanie wystawiony paragon fiskalny.

 

X. GWARANCJA

1. Okres gwarancji producenta na dostarczone części wynosi 6 [sześć] miesięcy i jest liczony od daty sprzedaży. Do zgłoszenia reklamacji niezbędne jest potwierdzenie zakupu.

2. Odpowiedzialność́ CEMASZ Sp. z o.o. za wady towaru z tytułu rękojmi, w związku z udzieloną gwarancją [jeśli udzielono], zostaje wyłączona.

3. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się̨ względem Kontrahenta do usunięcia wad fizycznych lub do dostarczenia towaru wolnego od wad.

4. W celu skorzystania z gwarancji Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia CEMASZ Sp. z o.o. o wadzie towaru, za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z potwierdzeniem odbioru.

5. Zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać́:

- imię̨, nazwisko i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej,

- dane identyfikacyjne reklamowanego towaru,

- numer i datę̨ dokumentu zakupu reklamowanego towaru,

- opis wady towaru,

- warunki i okoliczności ujawnienia się̨ wady towaru.

Kontrahent zobowiązany jest przekazać CEMASZ Sp. z o.o. wszelkie informacje w celu prawidłowej oceny ujawnienia wady i ustalenia sposobu jej usunięcia, włącznie z oględzinami miejsca montażu części i sposobu ich użytkowania.

6. W przypadku, gdy niemożliwym okazie się̨ usuniecie wady lub wymiana wadliwych części towaru, CEMASZ Sp. z o.o. zobowiązuje się̨ zwrócić́ zapłaconą cenę̨ za wadliwy towar. W takim wypadku Kontrahentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów napraw, demontażu, montażu, dopasowania czy też wymiany, chyba że zostały one wcześniej zatwierdzone przez CEMASZ Sp. z o.o. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują̨ praw Kontrahenta do domagania się̨ zwrotu utraconych korzyści i przewidywanych zysków w związku z wadą dostarczonego towaru.

7. CEMASZ Sp. z o.o. oraz producent części nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia towaru, które nastąpiły w wyniku:

- niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania,

- narażenia na działanie czynników zewnętrznych lub szkodliwych,

- nieprawidłowego montażu przez Zamawiającego lub osoby trzecie,

- działania czynników zewnętrznych, na które Dostawca nie ma wpływu,

- przekroczenia parametrów technicznych zalecanych przez producenta,

- użytkowanych nieprawidłowo

- współpracujących z innymi uszkodzonymi lub niesprawnymi podzespołami

- zamontowanych w sprzęcie poddanym modyfikacjom konstrukcyjnym

- zamontowanych w sprzęcie z niesprawnymi systemami zabezpieczeń i informowania

o warunkach pracy

- stosowania niewłaściwych mediów,

8. Odpowiedzialność CEMASZ Sp. z o.o. oraz producenta z tytułu wad towarów jest wyłączona, jeżeli Zamawiający we własnym zakresie dokonał próby ich usunięcia.

9. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają̨ uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem eksploatacyjnym części ulegających zużyciu w czasie krótszym niż̇ ustanowiony okres gwarancji oraz uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, katastrof, powodzi, huraganów, pożarów i innych klęsk żywiołowych niezależnych od CEMASZ Sp. z o.o.

10. W przypadku dostarczenia przez CEMASZ Sp. z o.o. towaru niezgodnego z zaakceptowanym zamówieniem, koszty transportu zwrotnego towaru, jak i koszty transportu towaru dostarczonego zamiast niego, ponosi CEMASZ Sp. z o.o. Na Kontrahencie ciąży obowiązek i odpowiedzialność właściwego oraz starannego zapakowania odsyłanego towaru, gwarantującego w czasie transportu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

11. W razie wystąpienia dostawy niezgodnego zamówienia, o którym mowa powyżej, Kontrahent może zadać́ zamiast towaru zgodnego z umową, zwrotu zapłaconej ceny za niezgodnie dostarczony towar.

 

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Kontrahent zgłaszający reklamację zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt wadliwego towaru do CEMASZ Sp. z o.o., w opakowaniu gwarantującym w czasie jego transportu zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2. Kontrahent jest zobowiązany do uzgodnienia z CEMASZ Sp. z o.o. terminu rozpatrzenia reklamacji i dokonania naprawy wadliwego towaru. Domyślnym terminem zakończenia postepowania reklamacyjnego jest 20 dni roboczych od dnia doręczenia wadliwego towaru do magazynu CEMASZ Sp. z o.o. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy lub gdy naprawa wymaga przesłania towaru do magazynu producenta.

3. W przypadku ustalenia, że zgłoszenie gwarancyjne jest nieuzasadnione – wada towaru powstała z winy Kontrahenta lub zgłoszona wada nie występuje – CEMASZ Sp. z o.o. może obciążyć́ Kontrahenta kosztami związanymi z ekspertyzą lub badaniami laboratoryjnymi i weryfikacją zgłoszenia.

4. CEMASZ Sp. z o.o. w przypadku, gdy nie ma możliwości pozyskania identycznego towaru lub gdy koszt naprawy wadliwego towaru przekracza cenę̨ jego zakupu – może wymienić́ wadliwy towar na wolny od wad, zgodny funkcjonalnie.

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli własności dostarczonych towarów w ramach umowy nie odpowiadają założonym przez Zamawiającego oczekiwaniom, choć towar spełnia zawarte w umowie parametry techniczne określone przez producenta.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie sklepu internetowego www.online.cemasz.pl znajdują̨ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. CEMASZ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Kontrahenci zarejestrowani oraz którzy wcześniej dokonali zakupu na sklepie internetowym www.online.cemasz.pl otrzymają powiadomienie email o zmianie regulaminu na 14 dni przed jego wejściem w życie na adres email wskazany podczas rejestracji swojego konta lub w trakcie składania zamówienia. W przypadku, gdy Kontrahent nie akceptuje nowej treści Regulaminu sklepu internetowego www.online.cemasz.pl obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o swojej decyzji Administratora.

3. CEMASZ Sp. z o.o. nie ponosi względem Kontrahenta odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność dostawcy ograniczona jest do wartości zamówienia.

4. W przypadku wystąpienia przeciwko Kontrahentowi osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi powstać w związku ze sprzedanym towarem lub wykonaną usługą, Kontrahent powinien o tym poinformować CEMASZ Sp. z o.o. doręczając pisemną informację w tym przedmiocie w terminie 14 dni.

5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą̨ starały się̨ je rozstrzygać́ w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągniecia porozumienia poddadzą̨ je pod rozstrzygniecie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby CEMASZ Sp. Z o.o. w Gliwicach. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy CEMASZ Sp. z o.o. a Kontrahentem obowiązuje wyłącznie prawo polskie.

6. Sugestie i pytania dotyczące korzystania z sklepu internetowego www.online.cemasz.pl należy zgłaszać́ na adres mailowy: admin@cemasz.pl.

 


[sygnatura 2021/1] [od 01.01.2021]

Regulamin sklepu internetowego online.cemasz.pl

dla będących konsumentem w myśl Art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oraz osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy online.cemasz.pl prowadzony jest przez firmę CEMASZ Sp. z o.o. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 9691608305
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§2 DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu online.cemasz.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca - CEMASZ Sp. z o.o., z siedzibą: Starogliwicka 91H, 44-121 Gliwice wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 9691608305
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://www.online.cemasz.pl

 

§ 3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: Starogliwicka 91H, 44-121 Gliwice
 2. Adres poczty elektronicznej: dok@cemasz.pl
 3. Numer telefonu: 327007676
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

 

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  1. przelew
  2. karta płatnicza / kredytowa
  3. przy odbiorze (za pobraniem)
  4. w kasie w siedzibie CEMASZ Sp. z o.o.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
  2. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  3. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  4. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

 

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

 

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
  2. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

 

§ 9 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Dane Sprzedawcy: CEMASZ Sp. z o.o., z siedzibą: Starogliwicka 91H, 44-121 Gliwice wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 9691608305
- Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .............................................................................................................................
- Data odbioru
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

* niepotrzebne skreślić