Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI.[ver.1.2020]

I. CEL I ZAKRES STOSOWANIA.

CEMASZ Sp. z o.o. jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w treści: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że CEMASZ Sp. z o.o. ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą użytkownika zidentyfikować, jak użytkownika imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zamówionych w naszej firmie części. Dalej w treści tej polityki stosuje się termin: „przetwarzać” lub „przetwarzanie” co oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych użytkownika (między innymi: przechowywanie lub analizowanie na w celu realizacji zamówienia lub odpowiedzi na złożone zapytanie albo świadczenia usługi).

Polityka Prywatności określa działania podejmowane przez CEMASZ Sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.online.cemasz.pl w tym umieszczonych tam formularzy [kontaktowych, reklamacyjnych itp.] oraz przekazanych dobrowolnie przez użytkownika podczas nawiązania kontaktu telefonicznego z naszą infolinią. Prowadzone przez nas działania podlegają przepisom prawa, które aktualnie obowiązują w zakresie ochrony danych, takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Korzystanie przez użytkownika z zasobów serwisu cemasz.pl oraz korzystanie z udostępnionych tam usług i narzędzi, możliwe jest po zapoznaniu się z postanowieniami naszej Polityki Ochrony Prywatności.

II. PRZETWARZANIE DANYCH, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE.

Możliwe działania na danych osobowych użytkowników, w tym także na Państwa danych osobowych w wyniku korzystania z usług CEMASZ Sp. z o.o..

W przypadku założenia konta w sklepie internetowym cemasz.pl/sklep: utworzenie Konta przez Użytkownika wymaga podania informacji identyfikujących Użytkownika, a także jego danych kontaktowych. Dane mogę obejmować: dane rejestrowe firmy którą reprezentuje [w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy], imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email, numer telefonu oraz adres dostawy.

Złożenie zamówienia: CEMASZ Sp. z o.o. w ramach realizacji złożonego przez użytkownika zamówienia - przetwarza informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Kupującemu i CEMASZ Sp. z o.o. zawarcie i realizację umowy [w tym realizację dostawy części za pośrednictwem firm kurierskich], przesłanie wiadomości i/lub telefoniczne komunikowanie się z Kupującym w celu realizacji tego zamówienia. Dane te są niezbędne do umożliwienia CEMASZ Sp. z o.o. oraz podmiotom działającym na zlecenie CEMASZ Sp. z o.o. realizacji umowy [w tym także dostawy części za pośrednictwem firm kurierskich].

Komunikacja i zapytania: CEMASZ Sp. z o.o. w ramach obsługi swojej infolinii telefonicznej i prowadzonych tam czynności , może gromadzić i przetwarzać (w tym przechowywać i/lub analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z naszym działem handlowym lub innym działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być konieczne do nawiązania komunikacji z Użytkownikiem, takie jak: udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub przedstawienie ceny i dostępności oferowanych części.

Formularz kontaktowy: CEMASZ Sp. z o.o. w ramach działania witryny cemasz.pl [w tym sklepu cemasz.pl/sklep] może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z CEMASZ Sp. z o.o. za pośrednictwem dostępnych formularzy [np. formularz kontaktowy, formularz reklamacji, formularz zapytania]. Dane te są niezbędne do umożliwienia CEMASZ Sp. z o.o. odpowiedzi na złożone w formularzu zlecenia, prośby lub sugestie.

Dane zbierane przez serwer www oraz serwery pocztowe: Jeśli jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom lub stanowi uzasadniony interes CEMASZ Sp. z o.o. lub podmiotów trzecich, (takich jak zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT), CEMASZ Sp. z o.o. może używać [w zakresie umożliwiającym przez obowiązujące prawo] mechanizmy automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Mogą to być dane takie jak: adres IP (adres sieciowy urządzenia z którego Użytkownik nawiązuje połączenie z witryną cemasz.pl), typ i rodzaj oprogramowania oraz sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (w celu poprawy świadczonych przez nas usług, a w tym dopasowania parametrów wyświetlania i optymalizacji naszej witryny www), przeglądane strony, w przypadku urządzeń przenośnych lub mobilnych numer identyfikacyjny urządzenia, a także inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów [prawnie dozwolone].

Uzupełnianie i poprawianie danych: CEMASZ Sp. z o.o. może uzupełniać lub poprawiać posiadane informacje o Użytkownikach [szczególnie w przypadku ujawnienia ich nieaktualności lub nieprawidłowości] o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład dane z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku danych rejestrowych przedsiębiorcy).
Konkursy: Okazjonalnie CEMASZ Sp. z o.o. może organizować konkursy, wówczas dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy biorą udział w konkursie i wyrazili na to zgodę, mogą być wykorzystywane przez CEMASZ Sp. z o.o. do jego realizacji a w tym do powiadomienia o zwycięstwie oraz wskazania zwycięzcy na swojej witrynie [o ile zwycięzca wyraził na to zgodę].

III. PLIKI COOKIES, ADRESY IP ORAZ NUMERY IDENTYFIKACYJNE URZĄDZEŃ MOBILNYCH.

CEMASZ Sp. z o.o. może gromadzić w ramach usług witryny cemasz.pl dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, obiekty udostępnione lokalnie oraz piksele śledzące. Szczegółowe informacje o technologii i plikach cookies wykorzystywanych przez CEMASZ Sp. z o.o. znajduje się w sekcji „Polityka plików cookies” w dalszej części Polityki Ochrony Prywatności.

IV. CEL GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH.

CEMASZ Sp. z o.o. przetwarza (a w tym: zbiera, przechowuje i analizuje) dane osobowe 
w następujących celach:

 1. obsługa Konta w sklepie cemasz.pl/sklep i obsługa zakupów i innych działań wykonanych przez Użytkownika w tym celu;
 2. umożliwienie korzystania z sklepu cemasz.pl/sklep, w tym dokonywania zakupów;
 3. analiza aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, odwiedzane podstrony, wykorzystywanie narzędzi lub dodatków w celu poprawy jakości naszych usług lub optymalizacji witryny cemasz.pl;
 4. kontaktowanie się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą zapytań Użytkownika, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 5. kontroli działania i analiz witryny cemasz.pl, także pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 6. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania „Ogólnych Warunków Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług” oraz przeciwdziałanie czynnościom prawnie zabronionym;
 7. realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;
 8. obsługa reklamacji i zwrotów;
 9. dopasowanie reklam do zainteresowań Użytkownika;
 10. odpowiedź na prośbę Użytkownika otrzymaną drogą telefoniczną lub poprzez formularz kontaktowy;
 11. wypełnienie obowiązków wynikających z stosownych przepisów prawa oraz obowiązków podatkowych;
 12. obsługa płatności z odroczonym terminem;
 13. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 14. w celu spełnienia obowiązku rozliczalności;

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH.

CEMASZ Sp. z o.o. nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody Użytkowników, których dane dotyczą, z wyjątkiem poniższych okoliczności:

 1. CEMASZ Sp. z o.o. współpracuje z podmiotami trzecimi (a w tym: dostawcami usług przechowywania danych, dostawcami usług hostingowych, dostawcami usług utrzymania serwerów pocztowych, dostawcami usług utrzymania i zabezpieczenia wewnętrznej infrastruktury IT) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby CEMASZ Sp. z o.o.), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Ochrony Prywatności;
 2. CEMASZ Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym takim jak organy ścigania lub organy kontroli skarbowej na podstawie i w zakresie obowiązującego prawa.
 3. CEMASZ Sp. z o.o. może udostępniać dane które nie identyfikują konkretnych Użytkowników, zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu dopasowania reklam i usług dla Użytkowników lub/i poprawy jakości świadczonych przez CEMASZ Sp. z o.o. usług;
 4. CEMASZ Sp. z o.o. udostępnia dane Użytkownika podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Użytkownika w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży [np. firmy kurierskie] w zakresie niezbędnym do jej realizacji.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKA.

 1. Prawo do informacji
  Mamy obowiązek, przy użyciu jasnego i zwięzłego języka poinformować cię o:
  1. celu i podstawie prawnej przetwarzania danych Użytkownika
  2. okresie przetwarzania danych
  3. czy i w jaki sposób dane będą profilowane oraz o tym, że możesz na to nie wyrazić zgody
 2. Prawo dostępu
  Masz prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy. W każdej chwili możesz poprosić o kopię posiadanych przez nas danych w dogodny dla siebie sposób umożliwiający potwierdzenie tożsamości osoby występującej z prośbą.
 3. Prawo do sprostowania
  Jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne masz prawo do ich sprostowania i/lub uzupełnienia
 4. Prawo do usunięcia danych
  Masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych. Zrobimy to gdy nie będzie innej podstawy prawnej, np. wynikającej z prawa podatkowego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych i do ich przechowywania
  Na Twoją prośbę ograniczymy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. Zaprzestaniemy wówczas innych czynności mających znamiona przetwarzania danych, np. ich udostępniania. Przykładowo w sytuacji gdy ktoś bez zgody Użytkownika wykorzystał jego dane do działań z firmą CEMASZ Sp. z o.o..
 6. Prawo do przenoszenia danych
  Na wniosek Użytkownika w ciągu miesiąca mamy obowiązek przekazać plik z danymi Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie .csv. Możesz też wskazać podmiot, któremu mamy bezpośrednio przesłać Twoje dane.
 7. Prawo do sprzeciwu profilowania danych
  Na wniosek Użytkownika mamy obowiązek zaprzestać profilowania jego danych. Zwróć uwagę, że dzięki profilowaniu możemy lepiej dopasować wyświetlane przez nas reklamy aby były dopasowane do Twoich zainteresowań.
  Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi dla CEMASZ Sp. z o.o., w tym Google LLC, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.
  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Pamiętaj o „cookies”: Przeglądarki internetowe (np. Edge, Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) umożliwia ograniczenie lub zablokowanie wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy mieć na uwadze, że wyłączenie obsługi plików „cookies” może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

 

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane związane z wykonaniem umowy – przez okres trwania umowy [oraz jeśli występuje, okres trwania gwarancji];
 2. Dane których przechowywania wymagają obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych – przez okres wskazany w tych przepisach;
 3. Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 4. Dane przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie cemasz.pl lub telefonicznie przechowywane są przez okres maksymalnie 3 lat.

VIII. PO PIERWSZE – BEZPIECZEŃSTWO.

Wszystkie zbierane przez CEMASZ Sp. z o.o. dane chronione są z użyciem adekwatnych i dostępnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty [zewnętrzni usługodawcy] wykonujące działania na zlecenie CEMASZ Sp. z o.o., zobowiązani są do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez CEMASZ Sp. z o.o. wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności oraz obowiązującym prawem.

IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG.

Dane osobowe Użytkownika są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

X. AKTUALIZACJE POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI.

W razie konieczności CEMASZ Sp. z o.o. może zmienić postanowienia swojej Polityki Ochrony Prywatności dostosowując ją do aktualnie obowiązującego CEMASZ Sp. z o.o. prawa.

XI. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”.

 1. Strona cemasz.pl korzysta z plików „cookies”.
 2. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony cemasz.pl i przeznaczone są do korzystania ze strony cemasz.pl. „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony cemasz.pl pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest CEMASZ Sp. z o.o..
 4. Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony cemasz.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach strony cemasz.pl mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session „cookies”) oraz „stałe” (persistent „cookies”). „cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony cemasz.pl mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies” Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony cemasz.pl i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z CEMASZ Sp. z o.o. reklamodawców oraz partnerów.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach i reklamach zamieszczanych w wyszukiwarce i partnerach wyszukiwania: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z strony cemasz.pl. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie oraz inne parametry aktywności w wyszukiwarce i na stronie cemasz.pl.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 11. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików „cookies”, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików „cookies” niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić korzystanie ze strony cemasz.pl
 12. Jeśli potrzebujesz więcej informacji jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki w aspekcie obsługi plików „cookies” odwiedź stronę: http://jakwylaczyccookie.pl/

XII. INFORMACJE I PYTANIA.

W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione lub przetwarzane są Twoje dane osobowe przez CEMASZ Sp. z o.o., skontaktuj się z nami na przykład w formie elektronicznej wysyłając wiadomość pod adres iodo@cemasz.pl.