OWSTiŚU

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG [OWSTIŚU][ WER.12 od 01.02.2020r]
DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH DOKONUJĄCYCH Z PRZEDSIĘBIORCĄ CZYNNOŚCI PRAWNYCH
ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z ICH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ

 1. Ustanowienia ogólne
 1. Niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług” [OWSTiŚU] stanowią integralną część wszystkich ofert handlowych i usługowych składanych przez firmę CEMASZ Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Starogliwicka 91H, zwanym dalej Dostawcą.
 1. Porozumienia, wprowadzające zmiany do niniejszych warunków, stają się wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu ich przez Dostawcę.
 1. Pod pojęciem „Towary” należy rozumieć produkty znajdujące się w ofercie handlowej Dostawcy, towary będące przedmiotem zamówień złożonych przez Zamawiającego
  i przyjętych przez Dostawcę do realizacji. Jako 'Usługi” należy rozumieć usługi wykonywane przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego w tym weryfikacje podzespołów, remonty maszyn, regeneracje elementów, transport.
 1. Oferta
 1. Zamawiający składa zamówienie na podstawie oferty Dostawcy przesłanej w formie pisemnej, telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną.
 2. Dostawca podejmuje się realizacji zamówienia przesłanego do jego siedziby w formie pisemnej, telefonicznej, faksem lub drogą elektroniczną. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy stronami następuje na warunkach określonych w ofercie Dostawcy oraz wynikających z postanowień OWSTIŚU. Późniejsze zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży wymagają formy pisemnej. Wszelkie dokumenty ofertowe bez pisemnej zgody Dostawcy nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim.
 3. Realizacja umowy sprzedaży ze strony Dostawcy polega na przeniesieniu na Zamawiającego własności towaru i jego wydaniu, a ze strony Zamawiającego na odbiorze towaru i dokonaniu płatności za towar, zgodnie z warunkami ustalonymi pomiędzy stronami w umowie sprzedaży.
 4. Termin wydania określony jest przez Dostawcę w ofercie. Termin wydania może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Dostawcy – o nowym terminie wydania towaru Dostawca powiadamia Zamawiającego.
 5. Oferty Dostawcy mają ważność 7 dni o ile nie ustalono inaczej.
 6. Oferta Dostawcy nie jest rezerwacją towaru.
 1. Cena i warunki płatności
 1. Wszystkie ceny należy rozumieć jako ceny netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.
 1. Koszty transportu pokrywa w całości Zamawiający.
 1. Obowiązują warunki płatności uzgodnione w  ofercie. Wpłata zaliczki, jeżeli jest przewidziana, warunkuje rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Dostawcę chyba że ustalono inaczej

4.W przypadku zaległości płatniczych poza uzgodniony termin płatności Dostawca może wstrzymać wydanie towaru do czasu uregulowania zaległości przez Zamawiającego.

 1. Termin dostawy
 1. Termin wydania liczy się od dnia, w którym Zamawiający spełnił ustalone warunki zamówienia zgodne z ofertą tj. dostarczył zamówienie [faxem, pocztą lub elektronicznie], dokonał całkowitej lub częściowej zapłaty za towar chyba że ustalono inaczej.
 1. Termin wydania uznaje się za dotrzymany, jeżeli przesyłka z towarem opuściła magazyn Dostawcy w uzgodnionym terminie wydania. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn Zamawiającego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości towaru do wysyłki lub odbioru, dokonane w uzgodnionym terminie wydania uważane jest jako dotrzymanie obowiązującego terminu wydania.
 1. Jeżeli opóźnienie w odbiorze lub wysyłce towaru spowodowane przez Zamawiającego wynosi dłużej niż 10 dni, Dostawca może dowolnie dysponować towarem,
  a Zamawiający nie ma prawa dochodzić roszczeń z tytułu nieterminowej dostawy lub braku jej realizacji. Dostawca ma też prawo domagać się od Zamawiającego naprawy szkody wynikłej z opóźnienia za składowania towaru lub ich zwrotu do producenta czy też ich demontażu.
 1. Jeżeli występować będą uprzednio nieprzewidywalne przeszkody,utrudniające wywiązanie się Dostawcy z jego obowiązków lub wywiązanie się jego dostawców z ich obowiązków i gdy nie można było zapobiec tym przeszkodom, wówczas uzgodnione terminy wydania ulegają odpowiedniemu przesunięciu. Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód Dostawca utracił możliwość realizacji dostawy, to w takich okolicznościach Dostawca może od umowy odstąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.
 1. Dostawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi lub nieterminowe wydanie towaru wynikłe z opóźnień w pracy firm kurierskich  lub transportowych lub spedycyjnych.
 1. Realizacja dostawy i przejście ryzyka
 1. Ryzyko dostawy towaru, w  tym utraty lub zniszczenia, przechodzi na Zamawiającego w chwili odbioru towaru przez Zamawiającego a także przekazania go spedytorowi lub przewoźnikowi lub firmie kurierskiej działającej na jego zlecenie. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień dostawa odbywa się na koszt Zamawiającego.

2.W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego lub innych jego działań na szkodę Dostawcy, Dostawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji innych umów zawartych z Zamawiającym, a Zamawiający nie będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikłą ze wstrzymania ich realizacji.

VI. Reklamacje

 1. Na dostarczone elementy Producent udziela 6 [sześcio] miesięcznej gwarancji licząc od daty sprzedaży, chyba że pisemnie ustalono inaczej. Gwarancja nie obejmuje prac i usług wykonanych - na żądanie zamawiającego - w niepełnym zakresie lub przy użyciu części i materiałów powierzonych przez Zamawiającego lub regenerowanych. Gwarancją nie są objęte elementy użytkowane nieprawidłowo lub współpracujące z innymi uszkodzonymi/niesprawnymi podzespołami. Gwarancją nie są objęte podzespoły które zamontowano w sprzęcie poddanym modyfikacjom konstrukcyjnym lub niesprawnymi systemami zabezpieczeń i informowania o warunkach pracy. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wymianę lub naprawę części i podzespołów, które okazały się wadliwe. Koszty wymontowania, transportu i ponownego zamontowania reklamowanych towarów oraz związane z tym ryzyko ponosi Zamawiający.
 2. Odpowiedzialność́ CEMASZ Sp. z o.o. za wady towaru z tytułu rękojmi, w związku z udzieloną gwarancją [jeśli udzielono], zostaje wyłączona.
 3. O stwierdzeniu wad towaru należy Dostawcę niezwłocznie powiadomić, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia wady. Zareklamowany towar należy przesłać do Dostawcy w celu sprawdzenia i weryfikacji. Koszty transportu pozostają po stronie Zamawiającego chyba że ustalono inaczej. Niezależnie od trybu rozpatrzenia reklamacji Odbiorcę obowiązuje termin płatności wskazany na fakturze. Po rozpatrzeniu reklamacji Dostawca zwróci Zamawiającemu  kwotę za reklamowany towar/usługę lub dokona wymiany towaru lub ponownie wykona usługę.
 4. Własność wadliwych i zwróconych towarów przysługuje Dostawcy.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo odesłania towaru do producenta i w przypadku stwierdzenia, że usterka nastąpiła nie z winy wady towaru, do obciążenia Odbiorcy poniesionymi z tego tytułu kosztami.
 6. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu wad towarów lub usług jest wyłączona, jeżeli Zamawiający we własnym zakresie dokonał próby ich usunięcia.
 7. Reklamacja nie obejmuje wad powstałych na skutek:

- niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania,

- narażenia na działanie czynników zewnętrznych lub szkodliwych,

- nieprawidłowego montażu przez Zamawiającego lub osoby trzecie,

- działania czynników zewnętrznych, na które Dostawca nie ma wpływu,

- przekroczenia parametrów technicznych zalecanych przez producenta,

         - stosowania niewłaściwych mediów,

         - zużycia.

7. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Dostawcy w ramach zgłoszonej reklamacji towaru lub usługi Dostawca może obciążyć Zamawiającego poniesionymi kosztami.

8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli własności dostarczonych towarów w ramach umowy nie odpowiadają założonym przez Zamawiającego oczekiwaniom, choć towar spełnia wymagania określone w umowie oraz posiada prawidłowe parametry techniczne określone przez producenta.

9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za posiadane przez towary własności ani za przydatność towaru do realizacji zamierzonych przez Zamawiającego celów.

VII. Odpowiedzialność

 1. Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego jedynie za rzeczywiste straty, wynikłe z rażącego niedbalstwa Dostawcy lub które Dostawca wyrządził Zamawiającemu umyślnie, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych OWSTiŚU lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Dostawca nie ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność dostawcy ograniczona jest do wartości umowy lub zamówienia.
 1. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi powstać w związku ze sprzedanym towarem lub wykonaną usługą, zamawiający powinien o tym poinformować Dostawcę, doręczając pisemną informację w tym przedmiocie w terminie 14 dni.
 1. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWSTiŚU, Zamawiającemu nie przysługują względem Dostawcy jakiekolwiek idące dalej roszczenia.

VIII. Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo

 1. Dla rozstrzygania wszelkich sporów właściwym jest sąd właściwości ogólnej Dostawcy.
 1. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym obowiązuje wyłącznie prawo polskie.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie zawartych w  nim danych do celów związanych z realizacją zamówienia oraz czynności wynikających z przepisów podatkowych.
 2. Składając zamówienie Zamawiający oświadcza że zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług.